Poniższy regulamin określa zasady korzystania z portalu Octopus Charter.pl 

Agent – Octopus Charter Piotr Nikiel, ul. Gazowa 11, 32-080 Zabierzów

Octopuscharter.pl - strona internetowa (zamiennie nazywana portalem), na której dostępne są  informacje na temat jachtów operatorów,

Operator – armator lub zarządca jachtu udostępniający informacje na stornie internetowej octopuscharter.pl,  w imieniu którego umowę rezerwacji jachtu zawiera Octopus Charter

Klient – uzytkownik strony internetowej dokonujący  za jej pomocą rezerwacji jachtu

Konto klienta – część strony internetowej dostępna po zalogowaniu się hasłem znanym tylko przez klienta, w której moża zarządzać rezerwacją jachtu.

informacje na temat przetwarzania danych 

https://octopuscharter.pl/regulamin-serwisu-rodo

 

Zakres odpowiedzialności

Klient jest świadomy i akceptuje fakt, że Octopus Charter jest jedynie Agentem między nim, a Operatorem posiadającym czarterowany jacht w swojej flocie. Kient dobrowolnie i świadomonie podejmuje decyzje o wyborze jachtu. Octopus Charter nie jest stroną w umowie i nie ponosi odpowiedzialności za jakość świadczonych usług przez Operatora.

Informacje zawarte na stronie pochodzą od Operatora, Octopus Charter nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie rozbieżnościc wynikjące między opisem, a stane faktycznym.  Odpowiedzialność za rozbieżości spoczywa na Operatorze .

Octopus Charter za pośrednictwem strony octopuscharter.pl nie świadczy imprez turystycznych, ani powiązanych usług turystycznych w rozumieniu Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

 

Proces rezerwacji

  1. Klient wybiera jacht oraz termin czarteru na stronie internetowej.
  2.  Klient potwierdza chęć rezerwacji poprzez użycie przycisku Wstępnie zarezerwuj.

Z chwilą potwierdzenia chęci rezerwacji Agent potwierdza dostępność interesującego jachtu, dokonuje rezerwacji opcjonalnej (rezerwacja wstępna) na określony czas i w przeciągu 24h przesyła mailowo umowę o czarter jachtu z informacją do kiedy klientowi przysługuje prawo rezygnacji z czarteru.

3. Podczas rezerwacji klient ma mozliwość założenia  Konta Klienta, w którym znajdują się wszystkie informacje dotyczące jego rezerwacji.

4. Przed upływem terminu rezerwacji opcjonalnej Klient powinien wpłacić na rachunek Agenta kwotę wskazaną na Koncie Klienta oraz mailowo. Jeśli wpłaca pieniądze na 48h przed wygaśnięciem rezerwacji, zobowiązuje się przesłać potwierdzenie przelewu na wskazany adres email.

 Po spełnieniu wyżej opisanych  wymagań rezerwacja opcjonalna uzyska status rezerwacji potwierdzonej i nawiązana zostanie z Operatorem umowa o czarter jachtu na warunkach określonych w tej umowie i warunkach czarteru. Brak spełnienia któregokolwiek z powyższych warunków we wskazanym terminie spowoduje anulowanie rezerwacji opcjonalnej.
5. Pozostała część należności powinna zostać uiszczona bezpośrednio na rachunek Agenta w terminie wskazanym na Koncie Klienta za pośrednictwem przelewu bankowego

6. Klient zobowiązany jest do podania listy załogi po zalogowaniu do Konta Klienta na Stronie internetowej najpóźniej na 21 dni przed rozpocząciem czarteru. Jeżeli rezerwacja potwierdzana jest później niż 21 dni przed rozpoczęciem czarteru to najdalej w dniu jej potwierdzenia.
7. Nie podanie listy załogi w terminie określonym w p. 6 upoważnia Agenta do zażądania od Klienta dodatkowej opłaty manipulacyjnej w wysokości 50€, jednocześnie upoważnia Agenta do przekazania Operatorowi informacji o odmowie podania listy załogi przez Klienta.


8. Po uiszczeniu całości opłat oraz wypełnieniu listy załogi Klient otrzyma od agenta dokument Boarding Pass, który stanowi podstawę do przejęcia jachtu.
9. Nie uiszczenie w terminie całości opłat uprawnia armatora lub zarządcę do rozwiązania umowy i naliczenia kary umownej zgodnie z zasadami obowiązującymi przy rezygnacji z czarteru określonymi w warunkach czarteru.
10. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub nieprawdziwych danych adresowych, błędnego adresu email, nieprawidłowego numeru telefonu kontaktowego lub braku możliwości skontaktowania się z Klientem po złożeniu przez niego rezerwacji Agent zastrzega sobie prawo anulowania rezerwacji wstępnej bez poinformowania o tym fakcie Klienta.

 

 

 

Płatności

Po otrzymaniu potwierdzenia wstępnej rezerwacji jachtu, Klient powinien zapłacić:

 

 

Przejecie jachtu


W miejscu przejęcia jachtu klient powinien przedstawić Operatorowi lub innym działającym w jego imieniu osobom następujące dokumenty:
1. Dokument Boarding Pass,
2. Dokument potwierdzający tożsamość klienta oraz innych osób zabieranych przez niego na pokład jachtu,
3. Dokumenty wskazane w treści warunków czarteru,
4. Dokumenty potwierdzające uprawnienia do prowadzenia jachtu po akwenie, na którym ma odbyć się czarter, o ile Klient nie zamówił dodatkowo usługi skipera.

5. Klient podpisuje ogolne warunki czarteru jachtu na miejscu w marinie 

6. Klient jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy do kraju, w którym czarteruje Jacht nie jest wymagana wiza, paszport, specjalne wymogi dotyczące zdrowia i powinien skonsultować je z ambasadą, biurem paszportowym lub swoim lekarzem przed wyjazdem

 

Rezygnacja i Anulacje, zmiany


W przypadku rezygnacji z Czarteru ze strony Klienta, Klient ma prawo wskazać osobę, która go zastąpi i przejmie na siebie wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umowy, w przeciwnym wypadku Octopus Charter  zatrzyma:

Warunki anulacji określa armator, są zapisane w potwierdzeniu rezerwacji dla poszczególnego jachtu. 
W przypadku, jeśli to Armator anuluje czarter, obowiązują zasady wymienione w Ogólnych Warunkach Czarteru danego Armatora. Octopus Charter nie jest odpowiedzialny w takiej sytuacji za konsekwencje anulowania Czarteru przez Armatora.

W przypadku jeśli Armator musi dokonać istotnej zmiany w rezerwacji, Klient zostanie o tym poinformowany tak szybko jak to tylko będzie możliwe. Zasadność zmiany powinna być rozstrzygana w oparciu o Ogólne Warunki Czarteru Armatora. Octopus Charter może być pośrednikiem w prowadzonej korespondencji w takiej sytuacji, jednak w żadnym wypadku nie jest odpowiedzialny za konsekwencje zmiany lub anulacji w stosunku do Klienta.

 

Reklamacje

 Wszelkie reklamacje dotyczące działań lub zaniechań Agenta Klient lub inna upoważniona przez niego osoba powinna złożyć w formie pisemnej na adres Agenta w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 Wszelkie reklamacje dotyczące działań lub zaniechań Operatora Klient lub inna upoważniona przez niego osoba powinna złożyć w formie pisemnej na adres Agenta w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 Podstawą reklamacji dotyczących działań lub zaniechań Operatora jest protokół zdawczo-odbiorczy jachtu (check list) podpisany przez Operatora i Klienta uwzględniający zastrzeżenia Klienta. W przypadku braku takiego protokołu reklamacje nie będą rozpatrywane.

 


1. W przypadku zastrzezen do uslugi swiadczonej przez Agetna  stosuje się przepisy prawa polskiego. a jeśli będzie dotyczył on usługi czarteru,  obowiązującym prawem będzie prawo siedziby Armatora.
2. Prawo właściwe dla umowy o czarter jachtu ustalane będzie zgodnie z odpowiednimi przepisami, obowiązującym prawem będzie prawo siedziby Armatora (z nim nawiązana jest umowa). 
3. Na życzenie klienta Operator po zakończeniu czarteru wystawia fakturę/rachunek Klientowi. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności danych w wystawionych dokumentach. Agent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy na fakturze/rachunku.
4. Faktura/rachunek za usługę wystawiana jest w języku kraju siedziby Operatora i zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym kraju

 

Ulubione Porównaj
Loading